Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

0
139

Miejsce załatwienia sprawy:

 Zespół Obsługi Jednostek Gminy Kamienna Góra
Aleja Wojska Polskiego 10 B
58-400 Kamienna Góra
pok. nr 201, I piętro

tel. 75 610 64 13

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30


Wnioskodawcy :

 Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Informacje ogólne :

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kamienna Góra, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kamienna Góra, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Waloryzacja dofinansowania:


Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

– Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

– Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

lub

– Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

Wymagane dokumenty:

– Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

– Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,

– Kopię dokumentu potwierdzającego stosunek zatrudnienia łączący instruktora praktycznej nauki zawodu z prawodawcą (w przypadku prowadzenia praktycznego przygotowania zawodowego przez pracownika lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy),

– Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

– Kopię świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki),

– Kopię dyplomu, certyfikatu  lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

– Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,

– Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

– Oświadczenie pracodawcy będącego/niebędącego rzemieślnikiem,

– Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

– Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

– Oświadczenie o poniesionych kosztach,

– Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Pliki do pobrania:

  • zawiadomienie o zawarciu umowy- klik
  • oświadczenie o otrzymanej/ nieotrzymanej pomocy de minimis – klik
  • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – klik
  • oświadczenie pracodawcy będącego, niebędącego rzemieślnikiem – klik
  • oświadczenie o poniesionych kosztach – klik
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – klik

Źródło: Gmina Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj