II Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

0
121

STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W KAMIENNEJ GÓRZE

I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 • Nazwa stanowiska pracy: Informatyk
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.

II.  Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o kierunku informatyka (lub pokrewne) lub 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • umiejętność planowania i wdrażaniu infrastruktur IT oraz ogólnych pojęć związanych z administrowaniem/zarządzaniem systemami (tele)informatycznymi,
 • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (w tym Microsoft Windows Server) oraz Linux,
 • znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i protokołów sieciowych (TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, SMTP, SSL/TLS) oraz usługi katalogowej Active Directory,
 • umiejętność konfiguracji oraz zarządzania hiperwizorem Microsoft Hyper-V oraz ogólna znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją,
 • podstawowa umiejętność zarządzania systemami baz danych: SQL Server oraz Oracle Database,
 • podstawowe doświadczenie w konfiguracji, diagnozowaniu oraz usuwaniu awarii dotyczących sprzętu komputerowego (w tym serwerów oraz urządzeń sieciowych tj. switch/router) i oprogramowania,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informatycznym, ochroną danych: wdrażanie zabezpieczeń, tworzenie kopii zapasowych, usprawnianie procesów związanych z bezpieczeństwem,
 • znajomość zagadnień dotyczących uwierzytelniania w systemach (tele)informatycznych oraz podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, podpis zaufany),
 • podstawowa umiejętność pisania skryptów automatyzujących powtarzalne zadania (skrypty .BAT, skrypty powłoki linuksowej oraz PowerShell),
 • chęć nauki, rozwoju w zakresie technologii informatycznych,
 • spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach,
 • obywatelstwo polskie.

III.   Wymagania dodatkowe:

 • dokładność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów,
 • znajomość następujących aktów prawnych:
  • ustawa o pracownikach samorządowych,
  • ustawa o samorządzie powiatowym,
  • ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO),
  • ustawa o ochronie danych osobowych,
  • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • znajomość języka SQL,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie rozumienia dokumentacji technicznych.

IV.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

– Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego:

 • właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy,
 • zgłaszanie zmiany miejsca użytkowania, zakupu nowego oraz otrzymania sprzętu komputerowego,
 • właściwa eksploatacja sprzętu oraz dopilnowanie przeprowadzania okresowych przeglądów
  i konserwacji,
 • usuwanie awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom (np. drukarki, skanery).

– Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania:

 • wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,
 • instalowanie i konfigurowanie nowego oprogramowania systemowego i użytkowego, w tym prowadzenie spraw związanych z licencjami w zakresie całego urzędu,
 • weryfikacja oprogramowania i w razie potrzeby wydawanie opinii w zakresie jego użyteczności,
 • nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach.

–  Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych:

 • planowanie i współtworzenie sieci komputerowej w urzędzie, przenoszenie i podłączanie stanowisk pracy,
 • realizacja funkcji globalnych oprogramowania zastrzeżonych dla administratora w tym m.in.: ustalenie praw dostępu i haseł nowych użytkowników oraz wprowadzenie bieżących zmian w tym zakresie,
 • właściwe gospodarowanie zasobami sieciowymi, ich przeglądanie, tworzenie niezbędnych kopii zapasowych i zabezpieczanie zbiorów,
 • porządkowanie zbioru danych,
 • sporządzanie kopii danych i ich rejestracja,
 • nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną baz danych,
 • administrowanie bazami danych i ich ochrona oraz koordynowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa.
 • prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
 • administrowanie stroną internetową oraz zarządzenie pocztą elektroniczną,
 • administrowanie systemami (tele)informatycznymi będącymi w użytku oraz nadzór nad wdrażaniem nowych,
 • planowanie oraz rozwój infrastruktury IT.

– Obsługa informatyczna Starostwa, Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu.

– Nadzór nad utrzymaniem sprawności działania sieci elektrycznej przeznaczonej pod komputery

– Nadzór nad sprzętem elektronicznym znajdującym się na sali konferencyjnej, w tym przygotowywanie niezbędnego sprzętu i nagłośnienia na posiedzenia sesji Rady Powiatu, inne spotkania oraz podjęcie czynności inicjujących w zakresie doprowadzenia porządku na sali. 

– Utrzymywanie porządku w pomieszczeniu, w którym znajduje się sprzęt do rozdysponowania oraz w serwerowni.

– Udzielanie pomocy technicznej pracownikom Starostwa w zakresie użytkowania systemów        (tele)informatycznych i sprzętu komputerowego.

– Współpraca z operatorami: telefonii stacjonarnych oraz internetowymi.Zaopatrywanie Starostwa m.in. w sprzęt informatyczny, sprzęt audiowizualny, nagłośnienie.

– Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego.

– Wykonywanie innych zadań na polecenie przełożonego.

V. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz urządzenia biurowe (praca administracyjno?biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie); mieści się na drugim piętrze budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 15; budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych; praca samodzielna wymagająca współdziałania z innymi.

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru nr 1,

4. oświadczenie o spełnianiu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych – wg załączonego wzoru nr 2,

5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – wg załączonego wzoru nr 3,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (tj. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające staż pracy np. zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu lub umowa o pracę),

7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

9. referencje (jeśli są w posiadaniu),

10. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy uprawniające do korzystaniaz uprawnień pracowniczych (np. zaświadczenie o odbytym stażu absolwenckim, wydane na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

Uwaga: Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

VII. Informacje dodatkowe: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelaria Ogólna – parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w terminie do dnia 9 lipca  2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, wymienione w części VI pkt 1-4 mają być własnoręcznie podpisane. Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.kamienna-gora.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

2. Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie podpisana umowa o pracę.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze jest niższy niż 6%.

4. Selekcja kandydatów odbędzie się w 2 etapach:

Etap I – weryfikacja formalna dokumentów

Etap II – test otwarty z zakresu wymagań niezbędnych i dodatkowych

5. Tylko kandydaci, których aplikacje pomyślnie przejdą weryfikację formalną, zostaną powiadomieni o terminie Etapu II.

ZAŁĄCZNIKI:

Źródło:Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj