Nabór wniosków o dotację COVID-19

0
215

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze ogłasza
z dniem 26.04.2021r. nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców
i małych przedsiębiorców o udzielenie dotacji  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 16.04.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.713)

Dotacja może być udzielona:

1. Jednokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność  gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność  gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach
i targowiskach,

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

3. Trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność  gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

4. Czterokrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność  gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:

91.02.Z  Działalność muzeów.

5. Pięciokrotnie  – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność  gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B  Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z  Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z  Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A  Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z  Działalność szpitali ? jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach

86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D  Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z  Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  • których przychód  z  tej działalności  w  rozumieniu  przepisów  podatkowych uzyskany
    w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40%
    w stosunku  do  przychodu  uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020r., lub we wrześniu 2020r.

Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest maj 2021 r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest kwiecień 2021 r., zaś miesiącem względem  którego  następuje  porównanie  przychodów  –  marzec  2021  r. (miesiąc  poprzedni  względem  miesiąca poprzedzającego  miesiąc  złożenia wniosku)  lub  kwiecień  2020  r.  (miesiąc  analogiczny  w  roku  poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020 r. lub wrzesień 2020 r.

  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie  mieli  zawieszenia  wykonywania  działalności  gospodarczej  na  okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Działalność nie może być zawieszona na dzień składania wniosku o  dotację.

Oceny spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31.03.2021r.

Dotacja udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez  platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu  na  siedzibę  mikroprzedsiębiorcy  i  małego  przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane tylko do dnia 31 sierpnia 2021 r.!!!

Liczbę dotacji pomniejsza się o liczbę dotacji udzielonych na podstawie rozporządzenia
z 19.01.2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 152) oraz rozporządzenia z 26.02.2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.
z 2021r. poz. 371)

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może więc ubiegać się podmiot, który  uzyskał  m.in.  pożyczkę  na  podstawie  art.  15zzd  ustawy  oraz  dotację  na podstawie art. 15zze 4  ustawy. Należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

W  przypadku,  gdy  dotacja  została  udzielona  na  podstawie  wniosku,  w  którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów, ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację. Przykładowo, przedsiębiorca złożył wniosek  w  maju  (wskazując  kwiecień  jako  miesiąc,  w  którym  nastąpił  spadek przychodów), który został zaakceptowany
i dotacja została wypłacona. Nie może on złożyć drugiego wniosku w maju, ponieważ wniosek dotyczyłby tego samego miesiąca, w którym nastąpił spadek przychodów czyli kwietnia. Przedsiębiorca może natomiast złożyć kolejny wniosek o dotację w czerwcu, o ile nie wyczerpał już przysługującego mu limitu liczby dotacji. Wówczas we wniosku wskaże maj jako miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów.

Źródło: Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj