Nabór wniosków o dotację

0
169

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze zaprasza mikroprzedsiębiorców  i małych przedsiębiorców do składania  wniosków o udzielenie dotacji  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność  gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:

Kod PKD  Nazwa kodu

47.71.Z            Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z            Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z            Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z            Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z            Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z            Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

56.10.A           Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B           Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z            Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z            Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z            Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z            Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z            Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z            Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z            Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z            Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z            Działalność fotograficzna

77.21.Z            Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.90.A           Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

82.30.Z            Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z            Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z            Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z            Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A           Nauka języków obcych

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z             Działalność szpitali ? jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

86.90.A           Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D           Działalność paramedyczna

90.01.Z            Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z            Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z            Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z            Działalność muzeów

93.11.Z            Działalność obiektów sportowych

93.13.Z            Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z            Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z            Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A           Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B           Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z            Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z            Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z            Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  • których przychód  z  działalności  w  rozumieniu  przepisów  podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku  do  przychodu  uzyskanego  odpowiednio  w  październiku  albo listopadzie 2019 r.,
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców nie  mieli  zawieszenia  wykonywania  działalności  gospodarczej  na  okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.
  • na dzień składania wniosku nie mają zawieszonej działalności.

Dotacja udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez

platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu  

 na  siedzibę  mikroprzedsiębiorcy  i  małego  przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane tylko do dnia 31 stycznia 2021 r.!!!

Źródło:  Powiatowy Urzęd Pracy w Kamiennej Górze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj