XV Sesja Rady Miejskiej w Lubawce

0
310

Dziś 29 grudnia 2020 o godzinie 13:00 odbędzie się XV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce

Porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Informacje o wprowadzonych do porządku obrad autopoprawkach.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej za rok 2020.
 6. Sprawozdanie Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Stałych za drugie półrocze 2020 roku
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawka.
  7.1 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  7.2 głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
  Gminy Lubawka
 8. Uchwalenie budżetu na 2021 rok.
  8.1 odczytanie projektu uchwały budżetowej
  8.2 odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej
  8.3 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  8.4 przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji
  8.5 dyskusja
  8.6 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubawka na rok 2021.
 9. Przedstawienie planów pracy na 2020 rok:
  9.1 Rady Miejskiej w Lubawce
  9.2 Komisji Rewizyjnej,
  9.3 Komisji Spraw Społecznych i Rolnictwa na I półrocze
  9.4 Komisji Rozwoju i Budżetu na I półrocze
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 11. Dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie:
  11.1 w sprawie zmiany Uchwały nr IV/235/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia
  30 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Lubawka;
  11.2 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do partnerstwa z Gminą Ustka;
  11.3 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubawka;
  11.4 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chełmsko Śląskie;
  11.5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas
  oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
  11.6 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubawka oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
  11.7 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego
  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce;
  11.8 w sprawie zmiany Uchwały nr VII/167/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia
  27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych;
  11.9 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
  11.10 w sprawie zmiany uchwały nr I/336/2018 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
  11.11 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali
  mieszkalnych;
  11.12 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej;
  11.13 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020; 11.14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubawka na rok 2020.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Lubawce.

Źródło: UM Lubawka

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj