czwartek, 7 grudnia, 2023
More
  Strona głównaAktualności gminneII Sesja Rady Miejskiej w Lubawce

  II Sesja Rady Miejskiej w Lubawce

  -

  II Sesja Rady Miejskiej w Lubawce – 27 styczeń 2022 r. – początek godz.13:00

  Sesja on line dostępna tutaj – klik

  Porządek obrad Sesji:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad; wprowadzenie ewentualnych zmian.
  3. lnterpelacje i zapytania radnych.
  4. Sprawozdanie Burmistrza o pracy między sesjami.
  5. Funkcjonowanie Komisji Mieszkaniowej w Gminie Lubawka. Sprawozdanie za 2021 rok.
  6. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:
   1. Plany remontowe na 2022 rok;
   1. Przedstawienie wysokości czynszów dla lokali komunalnych.
  7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  8. Dyskusja nad projektem uchwały oraz przyjęcie uchwały w sprawie:
   1. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 —2026;
   1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
   1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej;
   1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej;
   1. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/Z9 1 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce;
   1. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Lubawka jest organem prowadzącym na 2022 rok;
  • w sprawie przyjęcia “Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Lubawka na lata 2021-2024”;
   • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych;
   • w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań z zakresu zieleni gminnej.
  • Wolne wnioski i informacje.
  • Zamknięcie obrad II Sesji Rady Miejskiej w Lubawce.

  Źródło: Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubawce Michał Ołdak

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły