Informacja o LV Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego

0
23

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.1526 z późn. zm.) oraz w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 z późn. zm.) LV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIV z dnia 28 marca 2023 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

7. Informacja jednostek podległych Powiatowi Kamiennogórskiemu w zakresie spraw

społecznych:

– Sprawozdanie z działalności Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górzeza rok 2022,

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamiennej Górze za rok 2022,

– Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie za rok 2022,

– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze za rok 2022.

8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Kamiennogórskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na wykonanie prac koncepcyjnych i opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3464D do planowanego węzła Kamienna Góra Północ w ciągu drogi ekspresowej S3.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.

Źródło: Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego    Andrzej Mankiewicz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj