Konkurs dla organizacji pozarządowych

0
209

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXIV/140/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych

I. Rodzaje zadań publicznych wspieranych w 2021 r., i wysokość środków przeznaczonych na ten cel:

1. Zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku, w tym:
a) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych (rajdów, wycieczek, itp.),
b) organizacji zajęć i imprez adresowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców gminy Kamienna Góra, w celu stworzenia możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez udział w wydarzeniach o charakterze artystycznym, kulturalnym i rekreacyjnym,
c) rozwijania i utrzymania małej infrastruktury turystycznej na obszarze gminy Kamienna Góra, w tym szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tablic informacyjnych, itp.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2021 r. wyniesie: 20.000,- (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

2. Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności, w tym:
a) szkolenia i integracji młodzieżowych drużyn pożarniczych,
b) prezentacji i szkoleń mieszkańców gminy z zakresu udzielania „pierwszej pomocy”.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2021 r. wyniesie: 6.000,- (słownie: sześć tysięcy złotych)

3. Zadania w zakresie działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych, w tym:
a) organizowanie oraz wydawanie mieszkańcom gminy Kamienna Góra żywności o długim terminie przydatności do spożycia

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji wymienionych zadań w 2021 r. wyniesie: 4.500,- (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

II. Zasady wspierania realizacji zadań i przyznawania dotacji na dofinansowanie ich realizacji:
1. Dotacje będą przyznawane i przekazywane według zasad określonych w przepisach:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”,

b) ustawy z 27 sierpnia 2009 r., o finansach i publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305)
c) uchwały nr XXIV/140/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
2. Warunkiem wsparcia i otrzymania dotacji na dofinansowanie realizacji realizacji zadania publicznego jest rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku.

3. Złożenie oferty przez organizację pozarządową lub podmiot określony w art. 3 ust. 3 ustawy, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
4. Kwoty przeznaczone na dofinansowanie do realizacji poszczególnych zadań publicznych określonych w punkcie I, mogą być podzielone między kilka wnioskujących organizacji pozarządowych / podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

5. Kwota dotacji przyznanej na realizację konkretnego zadania publicznego może być mniejsza od kwoty wnioskowanej w przypadku stwierdzenia, że kwoty wydatków przedstawione w kosztorysie zadania nie są adekwatne do cen rynkowych, są nieracjonalne lub nieuzasadnione zakresem rzeczowym zadania, nie są niezbędne do realizacji zadania, lub też dostawę / usługę / robotę budowlaną stanowiącą przedmiot wydatku można uzyskać (zrealizować) w bardziej ekonomiczny sposób.
6. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca może zmienić zakres rzeczowy zadania i kosztorys lub wycofać ofertę.

7. Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia otrzymanej dotacji zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą Kamienna Góra oraz podmiotem, któremu przyznano dotację.

8. W ramach konkursu oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę na każde zadanie publiczne spośród zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszenia.


III. Zasady opracowania oferty na realizację zadania publicznego, składanej w konkursie:

1. Ofertę przygotowuje się na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu  do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r., w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057, z późn. zm).

2. Ofertę należy wypełnić w sposób czytelny tj.: pismem maszynowym, na komputerze, ręcznym pismem drukowanym.

3. Szczegółową instrukcję wypełniania oferty zawiera załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursu ofert.

4. W ofercie nie jest obowiązkowe podawanie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego i wskaźników do ich pomiaru (tzn. nie jest wymagane uzupełnienie dodatkowej części tabeli pod częścią opisową w pkt IV.5 oferty).

5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferta niekompletna podlega odrzuceniu bez rozpatrzenia.

6. Błędy formalne oferty (np.: brak obligatoryjnych załączników, błędy rachunkowe w ofercie, podpisanie oferty przez osoby nieupoważnione, itp.) powodują odrzucenie oferty bez rozpatrzenia.

Do oferty należy obowiązkowo załączyć:

1. Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu,

2. Pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
3. W przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji oferenta – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kserokopie wniosku dot. zmian złożonego do KRS/właściwego rejestru,

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,
6. W przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego,

IV. Warunki realizacji zadania:

1. Zadanie będzie realizowane w 2021 roku, przy czym rozpoczęcie realizacji zadania nie może nastąpić  wcześniej niż data ogłoszenia niniejszego konkursu ofert, a zakończenie nie później niż 31.12.2021 r., z zastrzeżeniem, że z udzielonej dotacji można finansować wyłącznie zobowiązania powstałe po zawarciu umowy dotacji, o której mowa w pkt. II.7.

2. Zadanie powinno być realizowane w taki sposób, by swoimi działaniami obejmowało jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców).

3. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne, właściwe dla podmiotów, które mogą ubiegać się o dotacje, określone w ustawie.

V. Termin i miejsce składania ofert:


Oferty składa się w Urzędzie Gminy Kamienna Góra (sekretariat, pok. 201) przy Aleja Wojska Polskiego 10, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2021 r., do godz. 14.00.
Oferty złożone po wyżej wyznaczonym terminie nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

VI. Termin rozpatrzenia ofert, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny ofert:

A) TERMINY ROZPATRZENIA I WYBORU OFERT:

Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 17 maja 2021 r. W terminie do dnia 21 maja 2021 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

 
B) TRYB WYBORU OFERT – KOMISJA KONKURSOWA

• Sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, w skład której wejdą: 2 przedstawicieli gminy wskazanych przez wójta, oraz nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, wyłonionych według zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu.

• Zasady zgłaszania i wyłonienia kandydatów określa § 8 uchwały nr XXIV/140/20 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie Programu Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

• Przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania ofert wyłania się spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w terminie wyznaczonym dla składania ofert w niniejszym konkursie, w drodze jawnego głosowania, na spotkaniu, o którym mowa w punkcie kolejnym.

• Termin spotkania mającego na celu wyłonienie przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej dokonującej sprawdzenia i zaopiniowania złożonych ofert, wyznacza się na dzień 5 maja 2021 r., w sali narad Urzędu Gminy (III piętro, pokój 401), o godz. 14:15.
• Kandydatem na członka Komisji Konkursowej nie może być osoba reprezentująca organizację, która złożyła ofertę biorącą udział w otwartym konkursie ofert.

      
C) KRYTERIA OCENY OFERT:

Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według następujących kryteriów:

• Możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządową – max. 2 pkt

• Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zakresu rzeczowego zadania – max. 10 pkt

• Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne – max. 8 pkt

• Planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizacje zadania publicznego – max. 8 pkt

• Planowany przez organizację pozarządową wkład osobowy lub rzeczowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – max. 8 pkt

• Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków – max. 4 pkt

• Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej – max. 10 pkt


Szczegółowe zasady działania Komisji Konkursowej określa Program Współpracy Gminy Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok (do pobrania na stronie BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).


VII. Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizację zadań publicznych w 2020 r.:

W 2020 r. na ww. zadania publiczne przyznano dotacje w łącznej kwocie 29.946,00 zł, w tym:
a) na zadania w zakresie turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku – kwotę 18.946,00 złotych,
b) na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – kwotę 6.500,00 złotych,
c) na zadania w zakresie działalności charytatywnej na rzecz osób najuboższych – kwotę 4.500,00 złotych.

VIII. Osoba do kontaktu w sprawach niniejszego otwartego konkursu ofert:

Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu jest:
Pani Barbara Zięciak, tel. +48756106283, e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl
Referat Organizacyjno-Społeczny, pokój 302 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

Pliki do pobrania: – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofertWzór oferty realizacji zadania publicznegoWzór instrukcji wypełniania oferty

Źródło: Wójt Gminy Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj