środa, 1 lutego, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweNabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony...

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych

  -

  Starosta Kamiennogórski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze.


  I. Określenie stanowiska urzędniczego:


  –    Nazwa stanowiska pracy: Informatyk
  –    Miejsce w strukturze organizacyjnej: Wydział Informatyzacji i Ochrony Danych

  UWAGA. Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym mają obowiązek odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem.

  II. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe o kierunku informatyka (lub pokrewne) albo średnie i 3-letni staż pracy,
  • umiejętność planowania i wdrażaniu infrastruktur IT oraz ogólnych pojęć związanych z administrowaniem/zarządzaniem systemami (tele)informatycznymi,
  • znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows (w tym Microsoft Windows Server) oraz Linux,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi i protokołami sieciowymi,
  • umiejętność konfiguracji oraz zarządzania hiperwizorem Microsoft Hyper-V oraz ogólna znajomość zagadnień związanych z wirtualizacją,
  • podstawowa umiejętność zarządzania systemami baz danych,
  • podstawowe doświadczenie w konfiguracji, diagnozowaniu oraz usuwaniu awarii dotyczących sprzętu komputerowego (w tym serwerów oraz urządzeń sieciowych tj. switch/router) i oprogramowania,
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informatycznym, ochroną danych: wdrażanie zabezpieczeń, tworzenie kopii zapasowych, usprawnianie procesów związanych z bezpieczeństwem,
  • znajomość zagadnień dotyczących uwierzytelniania w systemach (tele)informatycznych oraz podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, podpis zaufany),
  • chęć nauki, rozwoju w zakresie technologii informatycznych,
  • spełnianie kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach,
  • obywatelstwo polskie.


  III. Wymagania dodatkowe:

  • dokładność, sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań,
  • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.


  IV.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego:

  – właściwe rozmieszczenie sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami organizacji pracy,
  – zgłaszanie zmiany miejsca użytkowania, zakupu nowego oraz otrzymania sprzętu        komputerowego,
  – właściwa eksploatacja sprzętu oraz dopilnowanie przeprowadzania okresowych przeglądów
  i konserwacji,
  – usuwanie awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom (np. drukarki, skanery).

  • Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania:

  – wnioskowanie o wprowadzenie zmian w oprogramowaniu,
  – instalowanie i konfigurowanie nowego oprogramowania systemowego i użytkowego, w tym prowadzenie spraw związanych z licencjami w zakresie całego urzędu,
  – weryfikacja oprogramowania i w razie potrzeby wydawanie opinii w zakresie jego użyteczności,
  – nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach.

  • Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych:

  – planowanie i współtworzenie sieci komputerowej w urzędzie, przenoszenie i podłączanie stanowisk pracy,
  – realizacja funkcji globalnych oprogramowania zastrzeżonych dla administratora w tym m.in.: ustalenie praw dostępu i haseł nowych użytkowników oraz wprowadzenie bieżących zmian w tym zakresie,
  – właściwe gospodarowanie zasobami sieciowymi, ich przeglądanie, tworzenie niezbędnych kopii zapasowych i zabezpieczanie zbiorów,
  – porządkowanie zbioru danych,
  – sporządzanie kopii danych i ich rejestracja,
  – nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną baz danych,
  – administrowanie bazami danych i ich ochrona oraz koordynowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
  – prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
  – administrowanie stroną internetową oraz zarządzenie pocztą elektroniczną,
  – administrowanie systemami (tele)informatycznymi będącymi w użytku oraz nadzór nad wdrażaniem nowych,
  – planowanie oraz rozwój infrastruktury IT.

  • Obsługa informatyczna Starostwa, Rady Powiatu, Komisji Rady i Zarządu.
  • Nadzór nad utrzymaniem sprawności działania sieci elektrycznej przeznaczonej pod komputery.
  • Nadzór nad sprzętem elektronicznym znajdującym się na sali konferencyjnej, w tym przygotowywanie niezbędnego sprzętu i nagłośnienia na posiedzenia sesji Rady Powiatu, inne spotkania oraz podjęcie czynności inicjujących w zakresie doprowadzenia porządku na sali.  
  • Utrzymywanie porządku w pomieszczeniu, w którym znajduje się sprzęt do rozdysponowania oraz w serwerowni.
  • Udzielanie pomocy technicznej pracownikom Starostwa w zakresie użytkowania systemów  (tele)informatycznych i sprzętu komputerowego.
  • Współpraca z operatorami: telefonii stacjonarnych oraz internetowymi.
  • Zaopatrywanie Starostwa m.in. w sprzęt informatyczny, sprzęt audiowizualny, nagłośnienie.
  • Pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego.
  • Wykonywanie innych zadań na polecenie przełożonego.

  V. Warunki pracy na stanowisku:

  Stanowisko pracy wyposażone w komputer oraz urządzenia biurowe (praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie); mieści się na drugim piętrze budynku przy ul. Wł. Broniewskiego 15; budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych; praca samodzielna wymagająca współdziałania z innymi.

  VI. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg załączonego wzoru nr 1,

  4. oświadczenie o spełnianiu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych – wg załączonego wzoru nr 2,

  5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – wg załączonego wzoru nr 3,

  6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (tj. świadectwa pracy, inne dokumenty potwierdzające staż pracy np. zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu lub umowa o pracę),

  7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  8. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

  9. referencje (jeśli są w posiadaniu),

  10. kserokopie dokumentów potwierdzających okresy uprawniające do korzystania z uprawnień pracowniczych (np. zaświadczenie o odbytym stażu absolwenckim, wydane na podstawie art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),

  11. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 

  Uwaga: Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  VII. Informacje dodatkowe:

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelaria Ogólna – parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko Informatyk w Wydziale Informatyzacji i Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w terminie do dnia  16 sierpnia 2021 r.

  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne, wymienione w części VI pkt 1-5 mają być własnoręcznie podpisane. Niespełnienie powyższych wymogów spowoduje odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

  2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.kamienna-gora.bip.net.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

  3. Z osobą wyłonioną w drodze naboru zostanie podpisana umowa o pracę.

  4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze jest niższy niż 6%.

  5. Selekcja kandydatów odbędzie się w 2 etapach:

  Etap I – weryfikacja formalna dokumentów

  Etap II – test otwarty z zakresu wymagań niezbędnych i dodatkowych

  6. Tylko kandydaci, których aplikacje pomyślnie przejdą weryfikację formalną, zostaną powiadomieni o terminie Etapu II.

  Pliki do pobrania : wzór nr.1 wzór nr.2 wzór nr.3

  Źródło:  Starosta Kamiennogórski Jarosław Gęborys

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły