środa, 29 marca, 2023
More
  Strona głównaAktualnościNabór na wolne stanowisko

  Nabór na wolne stanowisko

  -

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

  ogłasza nabór na stanowisko:

  INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DZIENNYM DOMU POBYTU „SENIOR+” w Bukówce

  działającym w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

  1. Wymagania niezbędne:
  2. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. wykształcenie wyższe ; posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych: tj. pedagogika terapeutyczna, terapia zajęciowa, gerontopedagogika lub pokrewne albo wykształcenie średnie o kierunku terapia zajęciowa
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość języka polskiego
  8. kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
  9. zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
  10. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
  11. dyspozycyjność.
  • Wymagania dodatkowe:
   • empatia, wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób starszych,
   • umiejętność pracy w zespole,
   • diagnozowanie i prowadzenia terapii z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi,
   • wysoka kultura osobista,
   • zdolności plastyczne, artystyczne, mile widziane: wokalne, teatralne, gra na instrumentach.
   • umiejętność prowadzenia prac biurowych,
   • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość aplikacji biurowych,
   • umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
   • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
   • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.
   • osobę na tym stanowisku powinna cechować: komunikatywność, odpowiedzialność, cierpliwość, wrażliwość, kreatywność, sumienność i zaangażowanie.
   • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii z mieszkańcami DDP z uwzględnieniem różnych metod terapeutycznych jak: ergoterapia, arteterapia, socjoterapia, zajęcia rekreacyjne, artystyczne, gry i zabawy mające na celu poprawę sprawności psychofizycznej, rozwijanie orientacji i pomysłowość, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z seniorami.
  • pomoc w organizacji i prowadzenie zajęć z osobami w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnymi,
  • pomoc w organizacji codziennego funkcjonowania Placówki,
  • pomoc w prowadzeniu zadań marketingowych i aktywnej rekrutacji,
  • pomoc w organizowaniu zajęć kulturalnych rekreacyjnych,
  • wykonywanie poleceń i dyspozycji Kierownika.
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae,
  • podpisany  kwestionariusz osobowy,  ( załącznik nr 1.)
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie ( świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie  odbytych studiów )
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy  stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy,
  • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( załącznik nr 2)
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych ( załącznik nr 3)
  • podpisane oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku( załącznik nr 4)
  • referencje.
  • przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną, koncepcji funkcjonowania i prowadzenia zajęć kulturalnych z osobami w wieku emerytalnym

  5. Etapy naboru:

  1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce:
  2. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
  3. II etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna kandydatami spełniającymi wymagania formalne – ze względu na sytuacje epidemiologiczną  zakwalifikowani kandydaci na  rozmowy odbędą zapraszani telefonicznie  do siedziby Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym,
  4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę.
  5. Przewidywany termin zatrudnienia- luty 2021r.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

  1. Osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ulicy Dworcowa 33 ( sekretariat ) w zamkniętej kopercie  lub
  2. Pocztą na wyżej wymieniony adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Nabór na stanowisko INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ”, w DDP SENIOR+”(liczy się data wpływu do tutejszego ośrodka)w terminie do dnia 30.12.2020r. do godz.9.00.

  Aplikacje, które wpłyną do MGOPS w Lubawce  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

  Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


  Kandydat wyłoniony w drodze rekrutacji będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, pracownik zostanie zatrudniony na czas nieokreślony.

  Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce  oraz na stronie BIP Gminy Lubawka

  Kierownik Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

  /-/mgr Aldona Popardowska

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

  Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

  ogłasza nabór na stanowisko:

  ANIMATORA KULTURY

  W DZIENNYM DOMU POBYTU „SENIOR+” w Bukówce

  działającym w ramach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce.

  1. Wymagania niezbędne:
  2. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. wykształcenie min średnie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. znajomość języka polskiego
  8. kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji,
  9. zdolność i otwartość w komunikowaniu się,
  10. odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę,
  11. dyspozycyjność.
  • Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność prowadzenia zajęć z osobami w wieku emerytalnym,
  • mile widziane uzdolnienia np. muzyczne, organizatorskie lub inne,
  • znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno – rekreacyjną,
  • organizowanie zajęć  kulturalnych, rekreacyjnych,
  • organizowanie imprez,
  • umiejętność prowadzenia prac biurowych,
  • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość aplikacji biurowych,
  • umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,
  • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
  • chęć podnoszenia swoich kwalifikacji.
  • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • organizacja i prowadzenie zajęć z osobami w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnymi,
  • organizowanie codziennego funkcjonowania Placówki,
  • prowadzenia zadań marketingowych i aktywnej rekrutacji,
  • organizowanie zajęć kulturalnych rekreacyjnych,
  • wykonywanie poleceń  i dyspozycji Kierownika.
  • Wymagane dokumenty aplikacyjne:
  • list motywacyjny,
  • życiorys – curriculum vitae,
  • podpisany  kwestionariusz osobowy, ( załącznik nr 1)
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie( świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie  odbytych studiów )
  • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy  stwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku pracy,
  • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( załącznik nr 3)
  • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
  • podpisane oświadczenie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku,( załącznik nr 4)
  • referencje
  • przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną, koncepcji funkcjonowania i prowadzenia zajęć kulturalnych z osobami w wieku emerytalnym

  5. Etapy naboru:

  1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja rekrutacyjna, powołana przez Kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce:
  2. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu naboru zostaną powiadomione telefonicznie.
  3. II etap naboru: rozmowa kwalifikacyjna kandydatami spełniającymi wymagania formalne – ze względu na sytuacje epidemiologiczną  zakwalifikowani kandydaci na  rozmowy odbędą zapraszani telefonicznie  do siedziby Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym,
  4. Z wyłonionym w drodze naboru kandydatem, zostanie zawarta umowa o pracę.
  5. Przewidywany termin zatrudnienia- luty 2021r.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać

  1. osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce przy ulicy Dworcowa 33 ( sekretariat ) w zamkniętej kopercie  lub
  2. pocztą na wyżej wymieniony adres z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Nabór na stanowisko Animatora Kultury w DDP SENIOR+”(liczy się data wpływu do tutejszego ośrodka)w terminie do dnia 29.12.2020r. do godz.9.00.

  Aplikacje, które wpłyną do MGOPS w Lubawce  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

  Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


  Kandydat wyłoniony w drodze rekrutacji będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy lub pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, pracownik zostanie zatrudniony na czas nieokreślony.

  Ogłoszenie o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce  oraz na stronie BIP Gminy Lubawka

  Kierownik Miejsko-Gminnego

  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce

  /-/mgr Aldona Popardowska

  Więcej informacji uzyskasz tutaj – i tutaj

  Źródło: UM Lubawka / MGOPS

  Ostatnie artykuły

  [td_block_social_counter custom_title="Zostańmy w kontakcie" block_template_id="td_block_template_4" header_color="#ea2e2e" f_header_font_family="522" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_style="italic" f_header_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==" facebook="lubawka24" youtube="channel/UCoLhpxTmCP3sfQyrr4pwI4A" style="style10 td-social-boxed td-social-colored" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzIiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ=="]

  Ostatnie artykuły