środa, 1 lutego, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweNabór uzupełniający na rachmistrzów

  Nabór uzupełniający na rachmistrzów

  -

  Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.1143) – zwanej dalej NSP 2021 Burmistrz Miasta Kamienna Góra – Gminny Komisarz Spisowy w Kamiennej Górze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. NSP 2021.

  NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Termin składania ofert: 30 lipca 2021 r.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
  1) mieć ukończone 18 lat;
  2) cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
  3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
  4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Informacje ogólne:
  1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta w Kamiennej Górze. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji
  e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
  2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
  3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
  4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym
  z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
  5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
  (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
  6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
  7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  b) format pliku – JPG,
  c) rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
  ▪ przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
  ▪ przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.
  Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.
  Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:
  1) przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego
  z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  2) zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
  3) przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

  Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania) zawierającego:
  1. Zgłoszenie zawierające:
  1) imię (imiona) i nazwisko,
  2) data urodzenia,
  3) adres zamieszkania,
  4) numer telefonu,
  5) adres e-mail.

  2. Oświadczenie o:
  1) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  2) posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  3) znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  4) świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  Składanie ofert:
  1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra (pok. 206) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę
  e-mailową urzędu: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  1) w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu;
  2) w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
  w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail);
  3) w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym);
  4) w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data dostarczenia do urzędu.
  2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Kamienna Góra oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Kamiennej Górze – nr tel. 75 64 55 142 e-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl

  Źródło: Burmistrz Miasta Kamienna Góra Janusz Chodasewicz

  ZAŁĄCZNIKI:

  Poprzedni artykuł
  Następny artykuł

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły