Nabór wniosków o dotację dla przedsiębiorców

0
211

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, przyznawanej na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.poz. 1824 z póź.zm).

Do składania wniosków zapraszamy przedsiębiorców, których:

  • miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze,
  • prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, jako rodzaj przeważającej działalności następującymi kodami:
Kod PKDNazwa kodu
47.71.Z– Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.72.Z– Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.81.Z– Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
47.82.Z– Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
47.89.Z– Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
49.39.Z– Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
56.10.A– Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B– Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z– Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z– Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z– Przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z– Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z– Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z– Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z– Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z– Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
74.20.Z– Działalność fotograficzna
77.21.Z– Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
79.90.A– Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
82.30.Z– Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.51.Z– Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z– Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.Z– Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.A– Nauka języków obcych
85.59.B– Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.10.Z– Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
86.90.A– Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.D– Działalność paramedyczna
90.01.Z– Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z– Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z– Działalność obiektów kulturalnych
91.02.Z– Działalność muzeów
93.11.Z– Działalność obiektów sportowych
93.13.Z– Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z– Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z– Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.A– Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
93.29.B– Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z– Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.01.Z– Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.04.Z– Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
  • przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane. Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane do dnia 31 stycznia 2021 r.
Dotacja udzielana będzie jednorazowo.
Wnioski składamy tylko elektronicznie za pośrednictwem:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Kontakt tel: 756450177; 756456262; 756456261; 756450169

Źródło: PUP Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj