środa, 30 listopada, 2022
More
  Strona głównaAktualności powiatoweNabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania

  Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania

  -

  Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania

  Burmistrz miasta Kamienna Góra ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania, w ramach programu priorytetowego pn: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – EDYCJA III”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (zwanego dalej „Programem”).

  1) Termin składania wniosków

  Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w terminie od 15 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 roku w godzinach 7:30 – 15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra.

  Wnioski o udzielenie dofinansowania są do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra, w Wydziale Gospodarki Lokalowej (pok. 305, II piętro) oraz na stronie internetowej gminy.
  Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Kamiennej Góry, pok. 305 (II piętro) lub pod numerem telefonu 75 64-55-141.

  2) Warunki ubiegania się o dofinansowanie

  Podstawową przyjętą zasadą jest ogólna i równa dostępność beneficjentów końcowych do udziału w Programie, przy zachowaniu ograniczeń wynikających z zasad funkcjonowania Programu oraz możliwości finansowych współudziału ze strony miasta, tj.:
  a) o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  •  osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych lub najemcami lokali komunalnych;
  • wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków);
  • jednostka samorządu terytorialnego (JST), jednak wyłącznie w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego (nie dotyczy budynków użyteczności publicznej i nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą);
   b) dofinansowanie przeznaczone będzie na częściowe pokrycie kosztów poniesionych w latach 2020 – 2021 na trwałą zmianę systemu ogrzewania zasilanego paliwem stałym na ekologiczne źródło ciepła, tj.:
  • kotły gazowe, kondensacyjne, spełniające w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A;
  • kotły na olej lekki opałowy;
  • systemy ogrzewania elektrycznego; przy czym wyklucza się możliwość finansowania urządzeń przenośnych (np. grzejniki), tzn. urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być trwale powiązane z nieruchomością mieszkalną;
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę spełniające co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s.100) i w uchwale nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których spalanie paliw;
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej;
  • urządzenia wykorzystujące odnawialne źródło energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.
   c) dofinansowaniem zgodnie z założeniami WFOŚiGW mogą zostać objęte wydatki poniesione w okresie rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2020 roku.
   d) przedsięwzięcie polegające na wymianie węglowego źródła ciepła na przyjazne środowisku powinno być zgodne z zapisami określonymi w podstawie prawne – patrz. pkt 7);
   e) kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia w terminie naboru, do momentu wyczerpania środków finansowych, które Gmina Miejska Kamienna Góra zamierza przeznaczyć na ten cel.

  Na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gmina miejska Kamienna Góra będzie ubiegała się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w programie priorytetowym pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego-Edycja III”. W przypadku niezakwalifikowania się gminy miejskiej do powyższego Programu Priorytetowego zadanie nie będzie realizowane.

  3) Wysokość dofinansowania
  Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości do 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na zadanie związane ze zmianą systemu ogrzewania, w maksymalnej wysokości do:
  a) dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym – 7 000,00 zł brutto;

  b) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów
  kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty – 4 000,00 zł brutto.

  4) Informacja o środkach odwoławczych
  Przyznanie dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

  5) Termin otrzymania dofinansowania
  Termin otrzymania dofinansowania przez beneficjenta końcowego zostanie podany po zakwalifikowaniu się gminy miejskiej do Programu Priorytetowego oraz podpisaniu umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

  6) Informacje dodatkowe
  a) Program dotyczy lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym położonych w granicach administracyjnych miasta Kamienna Góra.
  b) Dofinansowanie nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie.
  c) Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia lub zgłoszenia.
  d) Dofinansowanie nie obejmuje finansowania zakupu i montażu miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, w których ciepło pozyskiwane jest ze spalania paliw stałych.
  e) W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, niespełniających wymogów określonych dla kotłów 5 klasy według normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej za wyjątkiem:
  f) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,
  g) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,
  h) pieców objętych ochroną konserwatorską.

  W powyższych przypadkach konieczne jest trwałe odłączenie pieca od przewodu kominowego, poświadczone opinią kominiarską.

  7) Podstawa prawna udzielenia dofinansowania do zmiany sposobu ogrzewania

  • Uchwała nr XXXIX/232/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – edycja III”.
  • Uchwała nr XLII/267/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta Kamienna Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – edycja III”.

  Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z podstawą prawną dotycząca udzielania dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania. Zawarto tam podstawowe definicje i wymagania oraz opisano procedurę i warunki uzyskania dofinansowania.

  Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała 1 – klik
  • Uchwała 2 – klik
  • Wniosek o udzielenie dofinansowania – klik
  • Załącznik nr 1-oświadczenie o odpowiedzialności karnej – klik
  • Załącznik nr 2-oświadczenie współwłaściciel’współnajemcy – klik
  • Załącznik nr 3-zaświadczenie o zlikwidowanych piecach – klik
  • Załącznik nr 4-pełnomocnictwo – klik
  • Załącznik nr 5-oświadczenie o otrzymanie wielkości pomocy de minimis – klik

  Źródło: UM Kamienna Góra

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły