środa, 22 listopada, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert

  -

  OGŁOSZENIE

  o naborze do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego nr 215/2021 z dnia 12 października 2021 r.


              Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 14 załącznika do uchwały nr XXIV/86/2020 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia “Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.”:

  STAROSTA KAMIENNOGÓRSKI

  ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku.

  W wyniku naboru, z osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowych, zostanie utworzona Baza kandydatów na członków komisji konkursowych.

  Z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego powoła do Komisji Konkursowej trzy osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

  Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

  W skład komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

  2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

  3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

  4) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

  Zadania komisji konkursowej:

  1) ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,

  2) proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,

  3) rekomendowanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu Kamiennogórskiego.


  Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 5 listopada 2021 r.  Zgłoszenie -na załączniku formularza (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej) należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, w kopercie z dopiskiem ?Zgłoszenie do komisji konkursowej? lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra (liczy się data wpływu do urzędu).

  Pliki do pobrania:

  Źródło: Starostwo Powiatowe Kamienna Góra

  Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły