Ogłoszenie starosty kamiennogórskiego

0
154

OGŁOSZENIE STAROSTY KAMIENNOGÓRSKIEGO

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. ? dalej: ?k.p.a.?), w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a oraz art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1990 ze zm. ? dalej ?u.g.n.?),

Starosta Kamiennogórski
zawiadamia

o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółki Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, w imieniu której występuje pełnomocnik r.pr. Bogumił Walec, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z część nw. nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124 ust. 1  i art. 124a u.g.n. położonej w Marciszowie, gmina Marciszów, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 624 o pow. 4,3303 ha, poprzez udzielenie zezwolenia  Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, na założenie i przeprowadzenie na części ww. nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Boguszów – Marciszów (odcinek jednotorowy), tj. podwieszenie napowietrznych przewodów oraz dalsze funkcjonowanie linii w pasie technologicznym o szerokości 12,4 m (2 x 6,2 m w każdą stronę od osi linii) i powierzchni 0,1541 ha.

      W związku z powyższym informuję, iż w przedmiotowej sprawie został zebrany materiał dowodowy konieczny do wydania stosownej decyzji, a strony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia treści niniejszego pisma mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz składać wyjaśnienia i dokumenty mogące mieć znaczenie dla sprawy. Jednocześnie informuję, iż po tej dacie zostanie wydana decyzja administracyjna w niniejszej sprawie.

        Z aktami dotyczącymi przedmiotowej sprawy, w tym pełną treścią wniosku można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Sienkiewicza 6a, w godzinach urzędowania, po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu
75 6450118 lub 119.

      Ogłoszenie o zakończeniu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze oraz zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (www.kamienna-gora.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (http://www.kamienna-gora.bip.net.pl)
w dniu 09.02.2021 r.

        Według art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.

Źródło: Starostwo Powiatowe Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj