środa, 30 listopada, 2022
More
  Strona głównaAktualności powiatoweOtwarty konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu.

  Otwarty konkurs projektów na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu.

  -

  WÓJT GMINY KAMIENNA GÓRA

  ogłasza otwarty konkurs projektów
  na wsparcie realizacji zadań publicznych służących rozwojowi sportu

  I. PRZEDMIOT PROJEKTÓW PRZEDSTAWIANYCH W KONKURSIE:

  Przedstawiane projekty muszą stanowić przedsięwzięcia, które w jasny i bezpośredni sposób wspierają rozwój dowolnych zespołowych lub indywidualnych dyscyplin sportowych.
  Dominującą grupę beneficjentów (odbiorców) działań projektu muszą stanowić mieszkańcy gminy Kamienna Góra i/lub kluby sportowe funkcjonujące na jej obszarze.

  Tematyka projektów musi być wyraźnie związana z prowadzeniem szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z terenu gminy Kamienna Góra, kształtowaniem aktywnych postaw sportowych wśród mieszkańców gminy, lub intensyfikacji współpracy podmiotów (klubów sportowych i osób fizycznych) na płaszczyźnie sportu.

  Działania przedstawianych projektów mogą dotyczyć w szczególności:

  1. prowadzenia treningów i szkolenia sportowego
  2. udziału w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez ogólnopolskie związki sportowe
  3. udziału w rozgrywkach lub zawodach organizowanych przez lokalne organizacje sportowe
  4. samodzielnej organizacji rozgrywek lub zawodów sportowych
  5. upowszechniania i rozwoju nowych dyscyplin sportowych na terenie gminy Kamienna Góra
  6. podnoszenia umiejętności i kwalifikacji kadry szkoleniowej klubów sportowych,
  7. promowania aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy.

  W ramach projektów zakładających działania określone w pkt 1) – 5) możliwe jest prowadzenie modernizacji elementów bazy sportowej posiadanej przez Wnioskodawcę.

  II. TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJĘ:

  1. Wnioski składa się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6grudnia 2021 r., do godz. 15.00, na adres Urzędu Gminy Kamienna Góra: 58-400 Kamienna Góra, Aleja Wojska Polskiego 10, osobiście w sekretariacie (pok. 201) lub za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku liczy się termin wpływu wniosku a nie data jego nadania.
  2. Wnioski złożone po upływie terminu określonego w pkt 1) nie podlegają rozpatrzeniu.
  3. Wniosek sporządza się według wzoru, którego treść określa załącznik 1 do niniejszego

  ogłoszenia, wypełniając go pismem maszynowym.

  4. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

  5. Do wniosku należy obligatoryjnie załączyć:

  1) szczegółowe kalkulacje wydatków sporządzone odrębnie dla każdej dyscypliny sportowej / sekcji / grupy szkoleniowej objętej działaniami projektu (wzór kalkulacji zawarto w pkt IX wniosku).
  2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny Wnioskodawcy i nazwiska oraz funkcje osób upoważnionych
  do składania oświadczeń woli w jego imieniu,

  3) pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania podmiotu dla osób podpisujących wniosek (wyłącznie w przypadku gdy dane tych osób nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu),

  4) w przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji Wnioskodawcy – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób oraz kopie wniosku dot. zmian złożonego do Krajowego Rejestru Sądowej lub innego właściwego rejestru,
  6. Za poprawność i kompletność wniosku oraz zawartych w nim informacji odpowiada Wnioskodawca.
  7. Osobą do kontaktu i udzielania szczegółowych informacji w zakresie konkursu jest:
  Pani Barbara Zięciak, tel. +48 75 610 62 83, e-mail: barbara.zieciak@gminakg.pl
  Referat Organizacyjno-Społeczny, pokój 302 w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

  III. PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA DOTACJE:

  Na dotacje stanowiące dofinansowanie projektów dotyczących realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu,Gmina Kamienna Góra planuje przeznaczyć kwotę 180.000,00 złotych, w tym:
  1. na dofinansowanie projektów dotyczących zespołowych dyscyplin sportowych 146.000,00 zł.
  2. na dofinansowanie projektów dotyczących indywidualnych dyscyplin sportowych 34.000,00 zł.
   
  IV. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE PROJEKTÓW:

  1. Zasady ogólne:

  1) Wnioski o dotacje będą oceniane i opiniowane według zasad określonych w przepisach:
  a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)
  b) uchwały nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., w sprawie określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania.

  2) Warunkiem przyznania i przekazania wnioskodawcy dotacji na projekt jest terminowe i prawidłowe rozliczenie dotacji otrzymanej w 2021 r. (dotyczy Wnioskodawców, którzy w 2021 r., otrzymali dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu).
  3) Wniosek może zostać odrzucony i nie podlegać ocenie merytorycznej z powodu następujących błędów formalnych:

  a) złożenie wniosku na projekt, który nie mieści się w zakresie określonym w pkt I ogłoszenia,
  b) złożenie wniosku, którego treść nie odpowiada treści ogłoszenia o konkursie projektów,
  c) niewypełnienie wszystkich punktów formularza wniosku,

  d) złożenie wniosku po terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie projektów,
  e) złożenie formularza wniosku bez wymaganych załączników,

  f) złożenie wniosku w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w ogłoszeniu konkursu,

  g) złożenie wniosku na niewłaściwym formularzu,

  h) złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony,

  i) złożenie wniosku niepodpisanego przez osoby upoważnione do tego zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub ewidencji.

  2. Komisja konkursowa:

  1) Komisja dokonuje oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.
  2) Sprawdzenia i zaopiniowania wniosków o dotację złożonych w konkursie dokona komisja powołana stosownym zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra.

  3) Komisja może uzależnić zaopiniowanie wniosku od przedłożenia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie uzupełnień, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących treści złożonego wniosku. Ich nieprzedłożenie przez wnioskodawcę w terminie wyznaczonym przez komisję powoduje odrzucenie wniosku z powodów formalnych.

  4) Komisja dokonuje zaopiniowania złożonych wniosków pod względem merytorycznym, na podstawie kryteriów szczegółowych określonych w ogłoszeniu konkursu projektów.
  5) Komisja opiniuje złożone wnioski w terminie do 60 dni od daty składania wniosków, określonej w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów (pkt II.1 niniejszego ogłoszenia).
  6) Wójt gminy dokonuje wyboru projektów i określenia kwot przyznanych dotacji w formie stosownego zarządzenia, które zawiera ostateczne wyniki otwartego konkursu projektów.
  7) Wyniki otwartego konkursu projektów podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienna Góra.

  3. Kryteria oceny ofert:

  Członkowie Komisji Konkursowej w ramach sprawdzenia i rozpatrywania ofert oceniają poprawność formalną ofert, zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania
  z wymogami oraz warunkami zawartymi w ogłoszeniu, oraz dokonują oceny oferty według poniższych kryteriów.

  1) Kryterium 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 5 pkt

  W ramach kryterium Komisja oceni stopień w jakim realizacja projektu przyczyni się do:
  a) budowania różnorodnej i atrakcyjnej oferty klubów sportowych,

  b) poprawy warunków uprawiania sportu przez mieszkańców oraz członków klubów sportowych działających na obszarze gminy Kamienna Góra,

  c) rozwijania nowoczesnego i efektywnego systemu szkolenia sportowego oraz wychowania przez sport, w szczególności adresowanego do dzieci i młodzieży,

  d) pobudzania współpracy klubów sportowych i/lub osób fizycznych w zakresie organizowania szkolenia sportowego i różnych form współzawodnictwa sportowego.

  2) Kryterium 2. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 10 pkt

  W ramach kryterium Komisja dokona oceny kalkulacji wydatków projektu w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego oraz pod kątem aktualnie obowiązujących stawek i cen rynkowych.
  Ocena zostanie przeprowadzona na podstawie analizy rzetelności i racjonalności kalkulacji wydatków projektu przedstawionych przez Wnioskodawców, a związanych z:

  a) utrzymaniem obiektów sportowych,

  b) administrowaniem projektem (obsługę administracyjną),

  c) prowadzeniem danej dyscypliny sportowej / sekcji / grupy szkoleniowej.

  3) Kryterium 3. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 20 pkt

  W ramach kryterium Komisja dokona oceny zakresu i jakości działań projektu, a także kwalifikacji i doświadczenia osób, przy udziale których Wnioskodawca będzie realizował działania projektu.
  4) Kryterium 4. Liczba punktów możliwych do uzyskania: 15 pkt.

  W ramach kryterium Komisja oceni zaplanowany przez Wnioskodawcę udział środków finansowych własnych oraz pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na opłacenie wydatków projektu.
  Ocena zostanie przeprowadzona poprzez stworzenie listy projektów z wartościami wkładu własnego i wkładu z innych źródeł wnoszonego przez Wnioskodawców. Na podstawie tej listy Komisja przyzna punkty Wnioskodawcom biorąc pod uwagę wartość wnoszonego wkładu własnego i wkładu z innych źródeł, określonego procentowo w stosunku do wydatków ogółem i do wydatków kwalifikowalnych.


  Szczegółowe zasady działania Komisji określa Uchwała Nr XXXVIII/228/17 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 września 2017 r., ws. określenia warunków i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na realizację zadań służących rozwojowi sportu i wspierających realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, oraz kontroli ich wykorzystania (do pobrania w BIP w zakładce: Organizacje pozarządowe).

  V. WARUNKI MERYTORYCZNE I FINANSOWE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PROJEKT,  W TYM PREFEROWANY ZAKRES RZECZOWY I TERMINY REALIZACJI:
  1. Preferowane będą projekty:

  1) wspierające rozwój dyscyplin sportowych, które w ostatnich dwóch latach (2020 i 2021 r.), nie były wsparte dotacją celową na rozwój sportu z budżetu gminy Kamienna Góra,

  2) obejmujące swoimi działaniami wyłącznie grupy wiekowe dzieci i młodzieży (do lat 16),

  3) zaplanowane tak, by działaniami obejmowały jak największą liczbę beneficjentów (odbiorców),
  4) przewidujące pobieranie opłat od beneficjentów (odbiorców) służących częściowemu finansowaniu wydatków związanych z realizacją projektu,

  2. Rozpoczęcie realizacji projektu nie może nastąpić wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2022 r., a zakończenie nie później niż dnia 31 grudnia 2022 r.

  3. Zobowiązania finansowe związane z realizacją projektu można opłacać i wykazywać jako sfinansowane ze środków udzielonej dotacji wyłącznie po zawarciu umowy dotacji, z zastrzeżeniem, że graniczną datą wydatkowania środków udzielonej dotacji jest dzień 31 grudnia 2022 r.

  Pliki do pobrania : formularz wniosku o dotacje – klik

  Źródło: Wójt Gminy Kamienna Góra Patryk Straus

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły