Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska

0
120

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczyna w dniu 18.10.2021 r. o godzinie 08:00 pierwszy nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”.

Nabór potrwa do 17.11.2021 r. do godziny 15:00.

Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia pierwszego naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń. W ramach naboru zakładamy przyjęcie 40 zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji uczestników Projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty dostępne są w części dokumenty do pobrania.

Zapraszamy do udziału!

Kontakt do Biura Projektu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.:

al. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław

e-mail: power@dawg.pl

tel. 885 500 091 tel. 608 369 400

dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji uczestników ProjektuRegulamin przyznawania środków finansowych

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;
 • są osobami w wieku 18-29 lat,
 • utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*

*Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy to: 

 • osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
 • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 m-cy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

Podstawowe informacje nt. wsparcia szkoleniowego i finansowego

Szkolenia dla wszystkich Uczestników Projektu z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowa tematyka:

 • działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych
 • księgowość oraz przepisy podatkowe i ZUS
 • reklama i inne działania promocyjne
 • inne źródła finansowania działalności gospodarczej
 • sporządzenie biznesplanu i jego realizacja
 • negocjacje biznesowe
 • pozyskanie i obsługa klienta
 • radzenie sobie ze stresem i konfliktem

Bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy.

Otrzymane wsparcie finansowe może stanowić 100% łącznych kosztów inwestycji.

Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłacane w miesięcznych ratach.

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

a)  składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

b)  koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.),

c)  wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.),

d)  koszty wynajmu pomieszczeń,

e)  koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej),

f)   koszty paliwa,

g)  koszty całkowite związane z zatrudnianiem pracowników niezależnie od formy zatrudnienia,

h)  dobrowolne składki chorobowe.

Udział w Projekcie bez dodatkowych kosztów dla uczestnika.

Wkrótce zamieścimy na stronie Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu i Regulamin przyznawania środków finansowych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dokumenty do pobrania :

 • Regulamin rekrutacji uczestników Projektu – klik
 • Regulamin przyznawania środków finansowych – klik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj