Ruszyła „Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

0
685

Z dniem dzisiejszym tj. 01 kwietnia 2021 r. ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności , a wraz z nim uruchomiono loterię .

Loterię Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 przeprowadza firma jest UNIQUE ONE sp. z o.o.w Warszawie

 1. Aby wziąć udział w Loterii, Uczestnik musi:
  a) w Okresie Promocyjnym, dokonać samospisu przy użyciu Aplikacji;
  b)zachować Kod Potwierdzający Dokonanie Samospisu;
  c) w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń dokonać prawidłowego Zgłoszenia za
  pośrednictwem Strony Internetowej.
 2. Jeżeli wprowadzone przez Uczestnika w Zgłoszeniu informację będą nieprawidłowe albo
  niepełne lub Uczestnik nie zaznaczy wszystkich wymaganych zgód lub jeżeli Uczestnik
  dokonał już wcześniej Zgłoszenia, w takim przypadku zostanie Uczestnikowi
  wyświetlony komunikat na Stronie Internetowej informujący o nieprawidłowościach
  uniemożliwiających dokonanie Zgłoszenia do Loterii.
 3. Dokonanie prawidłowego Zgłoszenia następuje, jeżeli Uczestnikowi zostaną wyświetlone
  informacje:
  a) potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia do Loterii,
  b) wszystkie wprowadzone w Zgłoszeniu przez Uczestnika dane,
  o których mowa w § 4 ust. 5 lit. t) ,
  c) unikatowy kod rejestracyjny Zgłoszenia udziału w Loterii wezwanie
  do zachowania Kodu Zgłoszenia,
  d) datę zarejestrowania Zgłoszenia w Loterii.
  Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane
  wiadomością elektroniczną na adres e-mail który Uczestnik wskazał, dokonując
  Zgłoszenia.
 4. Uczestnik, który dokonuje Zgłoszenia zobowiązany jest zachować Kod Potwierdzający
  Dokonanie Samospisu oraz Kod Zgłoszenia.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii jeden raz, pod warunkiem że spełnione są
  warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może
  wygrać w Loterii maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną oraz maksymalnie 1
  (słownie: jedną) Nagrodę I Stopnia lub II Stopnia. Dany adres e-mail może być
  wykorzystany tylko przez jednego Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia.
 6. Uczestnikowi przysługuje dostęp do wszystkich danych podanych w Zgłoszeniu. Z
  wnioskiem o uzyskanie dostępu do przekazanych danych Uczestnik może wystąpić na
  adres e-mail: loteria.spis@uniqueone.pl.
 7. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie zostają zarejestrowane
  w Loterii do momentu uzupełnienia braków lub poprawienia danych przez Uczestnika.
 8. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy
  użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator
  zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do
  których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności
  w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób
  nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 9. Do celów procedury weryfikacyjnej, Uczestnicy są zobowiązani do przechowywania
  Kodu Potwierdzającego Dokonanie Samospisu oraz Kodu Zgłoszenia, które zostały
  przesłane w wiadomości e-mail wysłanej po dokonaniu zgłoszenia w terminie do 22 lipca
  2021 r. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania wiadomości e-mail zawierających ww.
  kody. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dana osoba w celu stania się
  Uczestnikiem wprowadza ww. kody, powstałe w wyniku np. użycia niedozwolonego
  oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań bądź
  posługuje się nie przynależnymi do niej kodami, Komisja ma prawo wykluczyć taką
  osobę z Loterii. W przypadku jeżeli Komisja stwierdzi, że dany Uczestnik w chwili
  dokonywania Zgłoszenia nie dokonał samospisu przy użyciu Aplikacji, a Zgłoszenie
  zostało dokonane z pominięciem tych warunków w wyniku np. użycia niedozwolonego
  oprogramowania lub innych niezgodnych z niniejszym Regulaminem działań, Komisja
  ma prawo wykluczyć taką osobę z Loterii. W każdym momencie trwania Loterii, z
  uwzględnieniem terminu do przechowywania Kodu Potwierdzającego Dokonanie
  Samospisu oraz Kodu Zgłoszenia, w przypadku przedstawienia przez Organizatora
  wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz
  przesłania otrzymanych kodów. Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2
  dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora, wysyłając dokumenty na
  adres e-mail: loteria.spis@uniqueone.pl. Wezwanie Organizator może przedstawić w
  formie elektronicznej lub telefonicznej, zgodnie z danymi przedstawionymi przez
  Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną
  weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 10. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na
  serwerze, generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego
  lub je zlecającego. Przed dyskwalifikacją Uczestnika, Organizator może wszcząć
  procedurę weryfikacji, w celu wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. O wszczęciu
  procedury weryfikacji lub o dyskwalifikacji Uczestnika, Organizator informuje danego
  Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Zgłoszeniu lub
  poprzez połączenie telefoniczne, wykonane na numer telefonu, o ile został wskazany
  przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
 11. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to
  jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej. Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania
  nieprawdziwych, niepoprawnych danych.

Regulamin loterii znajduje się tutaj – klik Więcej informacji co do loterii znajdziecie tutaj – klik

Źródło: GUS / gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj