Tarcza COVID 19 – nabór wniosków

0
89

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (Tarcza COVID 19)

Na podstawie rozdziału 3 Rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. 2021r. poz.371) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze ogłasza od 1 marca 2021r. do 31 maja 2021r. nabór wniosków o dotację w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców,

2. na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371),

3. działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,

4. przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Przykładowo, jeśli miesiącem składania wniosku jest miesiąc marzec 2021r., to miesiącem poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku jest luty 2021r., zaś miesiącem względem którego następuje porównanie przychodów to styczeń  2021r. (miesiąc poprzedni względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub luty 2020r. (miesiąc analogiczny w roku poprzednim względem miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku) lub wrzesień 2020r.

5. działalność nie może być zawieszona na dzień składania wniosku o  dotację

6. nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu.

Dotacja może być udzielona:
1) dwukrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczoną (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, następującymi kodami: 

47.71.Z      Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z      Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z   Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z      Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z      Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

91.02.ZDziałalność muzeów

2) trzykrotnie – mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy,  który prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczoną (według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007), jako rodzaj przeważającej działalności, następującymi kodami:

49.39.Z            Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

52.23.Z            Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

55.10.Z            Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z            Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

55.30.Z            Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

56.10.A           Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B           Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z            Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z            Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z            Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.ZDziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z        Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z          Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z            Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z            Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

74.20.Z            Działalność fotograficzna

77.21.Z            Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

79.11.A           Działalność agentów turystycznych

79.12.Z            Działalność organizatorów turystyki

79.90.A           Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C         Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z            Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z            Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z            Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z            Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A           Nauka języków obcych

85.59.B           Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.10.Z       Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

86.90.A           Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D           Działalność paramedyczna

90.01.Z            Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z            Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.04.Z            Działalność obiektów kulturalnych

93.11.Z            Działalność obiektów sportowych

93.13.Z            Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z            Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z            Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A         Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B           Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z            Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z            Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.04.Z            Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Wnioski o dotację można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony praca.gov.pl  (PSZ-DBKDG) do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie bezzwrotna, pod warunkiem wykonywania tej działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez Urząd na konto przedsiębiorcy.

Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane tylko do dnia 31 maja 2021 r.!!! 

Dotacja udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.

Czy można łączyć dotację z innymi formami wsparcia z Tarczy Antykryzysowej?

Dotację dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych. O dotację może ubiegać się podmiot, który uzyskał np. pożyczkę na podstawie art. 15 zzd oraz dotację na podstawie art. 15 zze4 ustawy z 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID0-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.z 2020r. poz. 1842 z póź.zm) Należy pamiętać tylko o tym, że nie można przeznaczyć 2 lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.

Źródło: Urząd Pracy / Starostwo Powiatowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj