niedziela, 26 marca, 2023
More
  Strona głównaAktualnościTele­po­rada - już nie dla dzieci i senio­rów

  Tele­po­rada – już nie dla dzieci i senio­rów

  -

  Obowiązkowa wizyta u lekarza

  Jak zapo­wie­dział mini­ster zdro­wia Adam Nie­dziel­ski, tele­po­rada nie będzie już normą w przy­padku dzieci do lat 6 i osób powy­żej 65. roku życia – wizyty dzieci i senio­rów mają odby­wać się w gabi­ne­tach. Tele­po­rada ma być dla nich dopusz­czalna tylko w przy­pad­kach nie­wy­ma­ga­ją­cych wizyty, jak na przy­kład prze­dłu­żenie recepty.

  – System opieki zdro­wot­nej, wbrew oba­wom wielu eks­per­tów, w dobie COVID-19 bar­dzo szybko prze­sta­wił się na tele­po­rady. Mamy wręcz do czy­nie­nia z pew­nego rodzaju prze­su­nię­ciem punktu cięż­ko­ści w drugą stronę – wska­zał mini­ster.

  Tele­po­rada nie dla dzieci i senio­rów

  – W opar­ciu o nasze doświad­cze­nia z czasu epi­de­mii i wska­za­nia eks­per­tów, zde­cy­do­wa­łem, że tele­po­rada nie będzie dopusz­czalna dla dzieci do lat 6 i osób powy­żej 65 lat. Wyjąt­kiem będzie tele­po­rada zwią­zana prze­dłu­że­niem przyj­mo­wa­nych leków czy wyda­niem zle­ce­nia na wyroby medyczne. Musimy szcze­gól­nie chro­nić dzieci i senio­rów – poin­for­mo­wał szef MZ.

  Mini­ster podał w uza­sad­nie­niu, że czas epi­de­mii poka­zuje jak nad­uży­wa­nie tele­po­rady może nieść nega­tywne kon­se­kwen­cje dla osób star­szych i dzieci.

  Szef MZ podał, że „nowy stan­dard tele­po­rady doty­czyć ma pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej, gdyż spe­cja­li­styczne porady w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze udzie­lane są oso­bi­ście w gabi­ne­cie”.

  Mini­ster zazna­czył jed­no­cze­śnie, że w wielu przy­pad­kach kon­takt tele­fo­niczny jest naj­lep­szą formą kon­taktu z leka­rzem, oka­zją do zebra­nia wywiadu i oceny sytu­acji. Pod­kre­ślił jed­nak, że nie można pozwo­lić na nad­uży­wa­nie tej formy opieki nad cho­rym.

  – Nie ma ide­al­nych regu­la­cji, które będą każdą sytu­ację dobrze roz­wią­zy­wały. Zde­cy­do­wa­li­śmy się na usta­le­nie okre­ślo­nych, umow­nych ram, które doty­czą dzieci przed pój­ściem do szkoły, czyli do 6 lat i senio­rów powy­żej 65 lat – wska­zał.

  Pro­jekt roz­po­rzą­dze­nia jesz­cze we wto­rek ma tra­fić do kon­sul­ta­cji.

  – Podej­rze­wam, że wywoła tro­chę emo­cji. Jeste­śmy otwarci na kształ­to­wa­nie zapi­sów, ale musi być gwa­ran­cja bez­pie­czeń­stwa dla pacjen­tów – dodał mini­ster.

  Źródło: gov.pl

  Ostatnie artykuły

  [td_block_social_counter custom_title="Zostańmy w kontakcie" block_template_id="td_block_template_4" header_color="#ea2e2e" f_header_font_family="522" f_header_font_transform="uppercase" f_header_font_style="italic" f_header_font_size="eyJsYW5kc2NhcGUiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==" facebook="lubawka24" youtube="channel/UCoLhpxTmCP3sfQyrr4pwI4A" style="style10 td-social-boxed td-social-colored" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiMzIiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3fQ=="]

  Ostatnie artykuły