Uwaga rolnicy – zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

0
199

Przypominamy: od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

W 2021 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego, który jest zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju, czyli tak jak w latach ubiegłych.

Rząd przeznaczył na wypłatę zwrotu podatku, od każdego zakupionego litra paliwa rolniczego, sumę rzędu 1 180 mln zł. – Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2021 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć 10,4 mln ha użytków rolnych oraz ok. 4 mln DJP bydła – napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Wnioski należy złożyć u wójta, burmistrza, prezydenta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu rolnika lub współposiadaniu.

Do wniosku należy dołączyć :

1. faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r,

2. w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku. Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie 1 – 30 kwietnia 2021 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Kolejny termin za złożenie dokumentów dla rolnika, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej to 2 – 31 sierpnia 2021 r. Wtedy zostaną rozliczone faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. (w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.). W przypadku złożenia wniosku w tym terminie, zwrot pieniędzy nastąpi w okresie 1 – 31 października 2021 r.

Zgodnie art.1, zawartym w najnowszym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.:

„W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.”

Rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188) i wejdzie w życie po upływie14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Kwota stawki w wysokości 1 zł została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021. Rząd przeznaczył na wypłatę zwrotu podatku, od każdego zakupionego litra paliwa rolniczego, sumę rzędu 1 180 mln zł.

Kto może ubiegać się za zwrot akcyzy za paliwo rolnicze?

Obowiązujące przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego precyzyjnie określają, że tylko i wyłącznie  producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Należy zaznaczyć, że producent rolny to osoba fizyczna, osoba prawne oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a będąca w posiadaniu gospodarstwa rolnego zgodnie z przepisami o podatku rolnym.

Zgodnie z przepisami  ustawy o podatku rolnym gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Nie wliczamy w to gruntów rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (innej niż działalność rolnicza.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa producent rolny nie może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego, przeznaczonego do prowadzenia działalności rolniczej:

 • będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, gdy ponad połowa kapitału zakładowego spółki została utracona w tym ponad 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 • będący spółką, której członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a ponad połowa jej kapitału zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została utracona, w tym 1/4 w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku;
 • bez względu na formę spółki, jeżeli istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości tej spółki.

Przy czym przepisów powyższych, wykluczających możliwość ubiegania się o zwrot, nie stosuje się do producenta rolnego prowadzącego działalność rolniczą krócej niż 3 lata.

Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby otrzymać zwrot akcyzy od paliwa rolniczego?

Zgodnie z przepisami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej następuje za okresy sześciomiesięczne na podstawie wniosków złożonych przez producentów rolnych do  wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Zwrotu udziela się na podstawie:

 • faktur albo kopii tych faktur zakupu oleju napędowego,
 • dodatkowego dokumentu gdy producent rolny hoduje jeszcze bydło, a wydanego przez kierownika biura  powiatowego ARiMR, dokument ten musi zawierać informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP)  bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu  każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek.

Jak ustalana jest kwota zwrotu podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy?

Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT,
i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w
dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę:

 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr
  oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok,
  w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jak obliczyć zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego?

Biorąc pod uwagę dane dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2021 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, nie powinna przekroczyć10,4 mln ha użytków rolnych oraz ok. 4 mln DJP bydła.

W przyszłym roku, limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej wyniesie 1 zł na 1 litr oleju, a więc zwrot podatku akcyzowego obliczymy :

 • 100 zł pomnożone przez liczbę hektarów użytków rolnych (100 zł od 1 ha użytku rolnego);
 •  30 zł pomnożone przez średnią roczną liczbę DJP bydła (30 zł od ok. 1 DJP).

Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

Każdy producent rolny uprawniony do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego z tytułu wydanych środków pieniężnych na zakup paliwa rolniczego powinien przedłożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.:

 • nie wcześniej niż od 1 lutego 2021 r. i nie później niż do 1 marca 2021 r. ;
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., za zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2021.

Kiedy nastąpią wypłaty pieniędzy z tytułu zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego?

Każdy uprawniony producent rolny, który w terminie złożył odpowiedni wniosek wraz z fakturami (lub ich kopiami) dokumentujący zakup oleju napędowego może spodziewać się zwrotu akcyzy w terminie:

od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. gdy złożył wniosek w okresie od 1 lutego 2021 r. i nie później niż do 1 marca 2021 r

od 1 października do 30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Pieniądze będą  wypłacane gotówką bezpośrednio w kasie urzędu gminy i miasta lub przelewem na rachunek bankowy podany wcześniej przez producenta rolnego we wniosku.

Źródło: Farmer.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj