Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych w Kamiennej Górze

0
86

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej w szkole obwodowej – przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły. Wypełniony i podpisany (przez obojga rodziców) dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie rekrutacji.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, w tym dzieci zamieszkałe poza Kamienną Górą, mogą zostać przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła podstawowa będzie dysponowała wolnymi miejscami. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jestw terminach określonych w harmonogramie rekrutacji zgodnie Zarządzeniem Nr 15/2023 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 10 stycznia 2023 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra na rok szkolny 2023/2024 tj.:

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej:

od dnia 27 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.,

  1. złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej szkoły podstawowej:

od dnia 27 lutego 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.,

  1. przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej szkoły podstawowej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe:

do dnia 28 kwietnia 2023 r.,

  1. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej, w tym do klasy sportowej szkoły podstawowej: do dnia 31 maja 2023 r.

Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym polega na pobraniu dokumentu w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej. Do wniosku dołącza się oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.) lub/i zaświadczenia, wskazane poniżej.

Źródło: UM Kamienna Góra

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj