poniedziałek, 20 listopada, 2023
More
  Strona głównaAktualności gminneZłóż wniosek o dodatek osłonowy

  Złóż wniosek o dodatek osłonowy

  -

  MGOPS w Lubawce przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego

  Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

  Dodatek osłonowy przysługuje:- osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:- na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Ile wynosi dodatek osłonowy?
  Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
  • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
  • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

  Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł dodatek osłonowy nie będzie przysługiwał.
  Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

  Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną już rozpatrzone.
  Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?

  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy Gminy Lubawka mogą złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–15.00.
  Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można także złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP.

  PLIKI DO POBRANIA :

 • wzór wniosku o dodatek osłonowy – klik
 • wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy – klik
 • Ostatnie artykuły

  Ostatnie artykuły