Nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu

0
34

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2023, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, a także likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.   

          Gmina Kamienna Góra jako Beneficjent może uzyskać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie: koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i są zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu oraz indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu.

          W związku powyższym, realizując założenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/91/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kamienna Góra” wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kamienna Góra z dnia  30.09.2021 r.  ogłaszamy nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu gminy. 

Termin składania wniosków: do 16 marca 2023 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra (sekretariat pok. 201 I p. lub do urny na KORESPONDENCJĘ znajdującej się w holu głównym Urzędu);
  • przesłanie na adres Urzędu: Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra;
  • przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:

– poprzez platformę ePUAP dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrytka epuap: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,

– przesłanie wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres skrzynki pocztowej Urzędu Gminy Kamienna Góra urzad@gminakg.pl .

Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest:

          Wnioski mogą być składane przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Kamienna Góra, które zostały ujęte w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.

          W ramach zadania planuje się bezpłatne usuwanie azbestu. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane po przeprowadzeniu procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

          Dofinansowanie  nie będzie obejmowało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

          W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostę Kamiennogórskiego, zgodnie   z ustawą Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia  z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niezbędne informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15, tel. 75 645 0 108, 75 645 0 109, 75 645 0 110.

          Jeżeli wniosek na usuwanie azbestu będzie dotyczył demontażu, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do niego zgłoszenie robót lub decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

          Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

          Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane ze składaniem wniosków o usuwanie azbestu można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, adres e-mailowy: patrycja.kowalczyk@gminakg.plmalgorzata.sajdak@gminakg.pl lub pod nr tel.  756106290 lub 75 610 62 76.

Zachęcamy osoby posiadające na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków.

Formularze do pobrania : klik

Źródło: Wójt Patryk Straus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj