Nabór na wolne stanowisko urzędnicze dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie

0
97

Zarząd Powiatu Kamiennogórskiego
 ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
dyrektora Domu Pomocy Społecznej
w Szarocinie

1. Wymagania niezbędne;

1)      obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      wykształcenie wyższe magisterskie,

3)      co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa  w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 t.j. z późn. zm.),

4)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)      niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

7)      biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

2.       Wymagania dodatkowe;

1)      doświadczenie w kierowaniu samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,

2)      znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks rodzinny
i  opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks pracy,

3)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

4)      doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną,

5)      umiejętności organizacyjno – menadżerskie,

6)      predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, odpowiedzialność, kreatywność,

7)      znajomość zasad planowania, zarządzania i realizacji budżetu jednostki.

3.       Niektóre zadania z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku;

1)      realizowanie zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

2)      organizowanie pracy i nadzór nad funkcjonowaniem DPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

3)      dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego standardu świadczonych usług,

4)      współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi,

5)      koordynacja prac nad realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,

6)      prawidłowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości.

7)      promocja Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie,

8)      składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących działalności jednostki,

9)      przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków finansowych niezbędnych do  realizacji zadań statutowych,

10)  współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze.

4.       Warunki pracy na stanowisku;

1)      miejscem pracy jest Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie,

2)      wymiar zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat,

3)      planowane zatrudnienie do uzgodnienia z kandydatem wyłonionym w postępowaniu konkursowym,

4)      praca wymaga współpracy z merytorycznymi wydziałami Starostwa Powiatowego, placówkami ochrony zdrowia, pomocy społecznej, Powiatową Komendą Policji, Sądem Rejonowym w Kamiennej Górze oraz organizacjami pozarządowymi w zależności od potrzeb w zakresie realizowanych zadań,

5)      praca nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

5.       Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień poprzedzający ogłoszenie o naborze, wynosi mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty;

1)      podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2)      podpisany własnoręcznie krótki życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

3)      podpisany kwestionariusz osobowy,

4)      podpisane oświadczenie o spełnieniu kryteriów wynikających z art. 6 ust. 1
i ust. 3 pkt. 2 i 3 oraz ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

5)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U.2018.1260) – druk oświadczenia do pobrania wraz z kwestionariuszem osobowym ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kamiennogórskiego: http://www.kamienna-gora.bip.net.pl

6)      kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

7)      kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, a w przypadku trwającego zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia),

8)      kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

9)      podpisane własnoręcznie oświadczenia o:

a. posiadanym obywatelstwie,

b. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c. niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d. niekaralności karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

e. brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku objętym konkursem,

f. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.; wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%,

g. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Uwaga! Dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski    przez tłumacza przysięgłego.

7.       Termin i miejsce składania dokumentów:

1)      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego (Kancelaria Ogólna – parter) lub przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) z dopiskiem: Dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie w terminie do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 14.00.

2)      Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Tylko kandydaci, których aplikacje pomyślnie przejdą weryfikację formalną, zostaną powiadomieni o terminie Etapu II i III.

3)      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.kamienna-gora.bip.net.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (https://dpsszarocin.naszbip.pl/) Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie oraz na tablicy ogłoszeń  Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj