Informacja o LXIII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra

0
119

LXIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 30 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w Sali Witrażowej

Urzędu Miasta Kamienna Góra

P o r z ą d e k   o b r a d :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LX i LXI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.
 4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra’ i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta, w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok.
 20. Interpelacje i zapytania.
 21. Wnioski.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie sesji.

Źródło: Przewodnicząca Rady Violetta Majak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj