Informacja o XLIX Sesji Rady Gminy Kamienna Góra

0
63

XLIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r.o godz. 10:00 na sali widowiskowej w Centrum Biblioteczno- Kulturalnym w Krzeszowie

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Sesji.

2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji.

3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022.

5. Podjęcie uchwał:

– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,

– projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2023,

– projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wiejskiej Kamienna Góra do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Kamienna Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej, wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2021-2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT AW,

– projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w Krzeszowie oraz Ogorzelcu,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kamienna Góra, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Przedwojowie,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Olszynach, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra,

– projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie umowy zamiany nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra oraz nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości, położonych w Krzeszowie,

– projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kamienna Góra oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

6. Sprawy różne.

Źródło: Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pawlik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj