Nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu Gminy Kamienna Góra w roku 2022.

0
74

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 7 marca 2022 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2022, którego celem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, a także likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Gmina Kamienna Góra jako Beneficjent może uzyskać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie: koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i są zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu oraz indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu.

W związku powyższym, realizując założenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/91/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kamienna Góra” wraz z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych i prawnych do programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kamienna Góra z dnia 30.09.2021 r. ogłaszamy nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu gminy.

Termin składania wniosków: do 11 kwietnia 2022 r.

Miejsce i sposób składania wniosków:

– osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra (sekretariat pok. 201 I p. lub do urny na KORESPONDENCJĘ znajdującej się w holu głównym Urzędu);

– przesłanie na adres Urzędu: Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra;

przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:

– poprzez platformę ePUAP dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrytka epuap: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,

– przesłanie wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres skrzynki pocztowej Urzędu Gminy Kamienna Góra urzad@gminakg.pl .

Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest:

– pod niniejszym ogłoszeniem na stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/ w zakładce CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ – Ochrona Środowiska – Dofinansowanie usuwania azbestu

– w holu głównym Urzędu.

Wnioski mogą być składane przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Kamienna Góra, które zostały ujęte w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.

W ramach zadania planuje się bezpłatne usuwanie azbestu. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane po przeprowadzeniu procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostę Kamiennogórskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niezbędne informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15, tel. 756450108, 756450109, 756450110.

Jeżeli wniosek na usuwanie azbestu będzie dotyczył demontażu, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do niego zgłoszenie robót lub decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane ze składaniem wniosków o usuwanie azbestu można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, adres e-mailowy: wioleta.bakszas@gminakg.pl lub pod nr tel. 756106011.

Zachęcamy osoby posiadające na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków.

Wójt Patryk Straus

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj