Petycja związana z niezadowoleniem mieszkańców

0
196

Mówimy stanowcze – NIE …..

W związku z podjęciem w dniu 30 marca 2023 r. uchwały na V Sesji Rady Miejskiej w Lubawce w której rajcy podjęli pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na 30 lat mieszkańcy nie zgadzają się z ta decyzją i wystosowali petycje o podjęcie uchwały zmieniającej podjętą uchwałę.

Należy nadmienić ,że w uprzednim głosowaniu wzięło udział 15 radnych co dało kworum do podjęcia głosowania w sprawie.Głosami 9- za,4- przeciw i 2- wstrzymujące się lubawscy radni przegłosowali uchwałę,która zezwoli Firmie Sudecka Grupa Inwestycyjna “Sudety” Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu na wydobywanie kruszywa z kopalni profitu ze złoża “Olszyny I” i składowanie i przeładunek urobku kruszywa przy ul.Torowej na działkach 271/4271/6 i 268/9.

W uzasadnieniu petycji czytamy :

“Społeczność Gminy Lubawka nie zgadza się z przedmiotową uchwałą jako ingerującą bezpośrednio w nasze zdrowie i środowisko.  Należy wskazać, iż nie zostały przeprowadzone żadne konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Lubawka w związku z przedmiotową inwestycją. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne prowadzić mają politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu pokoleniu oraz przyszłemu pokoleniu. Z uwagi na fakt, iż naprzeciw inwestycji znajduje się Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa, zasadnym wydaje się wskazać Radnym Rady Miejskiej Lubawki oraz Burmistrz Gminy Lubawki, iż przeczy to podstawowemu obowiązkowi wynikającemu z najważniejszego aktu prawnego w Polsce. Organom samorządowym zdaje się umykać fakt, iż bezpośrednio graniczącym z wydzierżawionym gruntem są budynki mieszkalne należące do osób fizycznych. Hałas oraz brud, które związane są z realizacją tego typu usług nie wydają się być dla Społeczności Gminy Lubawka proporcjonalne w stosunku do korzyści, jakie Gmina może z tego tytułu uzyskać. Ponadto zdaje się być oczywistą okoliczność, iż ekrany akustyczne, których parametry dźwiękoszczelne wynoszą w Polsce do maksymalnego poziomu od 10 do 12 decybeli, nie będą w stanie zapobiec codziennemu, rozproszonemu hałasowi kilkudziesięciu ciężarówek i taboru kolejowego. W związku z tym interes społeczności, a zwłaszcza prawidłowy rozwój dzieci w tego typu warunkach wydaje się być dla Mieszkańców Gminy zagrożony. Dla mieszkańców duże zastrzeżenie budzi również pył osiadający na pobliskich budynkach, który niekwestionowanie będzie wiązał się z realizacją tego typu inwestycji. W ostatnim czasie powietrze w Lubawce osiągnęło jeden z najwyższych stopni zanieczyszczenia w województwie, w związku z czym Gmina powinna zadbać o jego poprawę, a nie realizować inwestycje pogarszające ten stan. Należy również podkreślić, iż zgodnie z uchwałą nr XII/193/20 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2020 roku – Gmina Lubawka należy do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kamiennogórskiej. Ponadto Gmina Lubawka posługuje się hasłem „Okolicy, w której się zakochasz”. W związku z tym Społeczność Gminy Lubawka wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanej inwestycji. Jednocześnie Mieszkańcy skłaniają Radę Gminy do refleksji nad faktem, iż skoro celem gminy jest ukazywanie na arenie lokalnej, krajowej oraz światowej walorów turystycznych miasta, przy jednoczesnym zachęcaniu do odwiedzania Lubawki to Rada nie powinna aprobować pomysłu stworzenia tego typu inwestycji tuż obok Rezerwatu Kruczy Kamień. Istotnym jest również fakt, iż inwestycja ma przebiegać tuż obok szlaku do niego prowadzącego.

     W przypadku ewentualnego niepodjęcia uchwały zmieniającej jako zasadne jawi się zaskarżenie przedmiotowej uchwały w trybie art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.”              

Petycja o podjęcie uchwały zmieniającej podjętą uchwałę  dostępna tutaj – klik         

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj