środa, 1 lutego, 2023
More
  Strona głównaAktualności powiatoweProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra

  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra

  -

  Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienna Góra z dnia 10 czerwca 2021 r.

  KROŚ.605.8.2021

  Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że w dniu 9 czerwca 20201 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków dla gmin na usuwanie azbestu na rok 2021.

  Gmina Kamienna Góra jako Beneficjent może uzyskać dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują wyłącznie: koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i są zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie będzie przyznawane na podstawie wyników konkursu oraz indywidualnych decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu lub Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu.

  W związku powyższym, realizując założenia Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra nr XVIII/91/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kamienna Góra wraz z inwentaryzacją miejsc występowania wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kamienna Góra”, ogłaszamy nabór wniosków na usuwanie azbestu z terenu gminy.

  Termin składania wniosków: od 11 czerwca do 21 czerwca 2021 r.

  Miejsce i sposób składania wniosków:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra (sekretariat pok. 201 I p. lub do urny na KORESPONDENCJĘ znajdującej się w holu głównym);
  • przesłanie na adres Urzędu: Urząd Gminy Kamienna Góra, Al. Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra;
  • przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:- poprzez platformę ePUAP dostępną pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, skrytka epuap: /9evg66kr5c/SkrytkaESP,- przesłanie na adres skrzynki pocztowej Urzędu Gminy Kamienna Góra urzad@gminakg.pl wniosku podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  Formularz wniosku dostępny jest:

  • pod niniejszym ogłoszeniem
  • na stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra https://www.gminakamiennagora.pl/ w zakładce CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ – Ochrona Środowiska – Dofinansowanie usuwania azbestu
  • w holu głównym Urzędu.

  Wnioski mogą być składane przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Kamienna Góra, które zostały ujęte w inwentaryzacji obiektów zawierających azbest.

  W ramach zadania planuje się bezpłatne usuwanie azbestu. Prace polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest będą realizowane po przeprowadzeniu procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

  Dofinansowanie nie będzie obejmowało kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego oraz kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

  W przypadku składania wniosku obejmującego demontaż wyrobów zawierających azbest, prace związane z wymianą pokrycia dachowego mogą podlegać obowiązkowi zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę, wydanego przez właściwy organ tj. Starostę Kamiennogórskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz w niektórych przypadkach dodatkowo uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Niezbędne informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Architektury i Środowiska Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15, tel. 756450108, 756450109, 756450110.

  Jeżeli wniosek na usuwanie azbestu będzie dotyczył demontażu, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do niego zgłoszenie robót lub decyzję o pozwolenie na budowę (lub uzgodnienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

  Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest powinny zostać usunięte do roku 2032.

  Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane ze składaniem wniosków o usuwanie azbestu można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Referatu Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, adres e-mailowy: wioleta.bakszas@gminakg.pl lub pod nr tel. 756106011.

  Zachęcamy mieszkańców gminy, posiadających na swojej posesji wyroby zawierające azbest do składania wniosków.

  Wójt Patryk Straus

  Ostatnie artykuły

  Zostańmy w kontakcie

  1,894FaniLubię
  12SubskrybującySubskrybuj

  Ostatnie artykuły